Opleiding voor jeugd en volwassenen

Raamleerplan

Voor de opleiding van onze aspirant amateurmuzikanten gelden de eisen die in het Raamleerplan HaFaBra-opleiding van de stichting Kunstfactor worden gesteld.

Individuele lessen

Een leerling krijgt -buiten de schoolvakanties om- wekelijks een half uur individueel les op het instrument van zijn keuze. De vereniging werkt in de regel met gekwalificeerde  docenten.

Theorieles

Om goed te kunnen musiceren is basiskennis van de muziek onmisbaar. Daarom krijgt elke leerling naast de lessen op het instrument ook een korte theoriecursus waarin de basisbegrippen worden behandeld. Deze theoriecursus bestaat uit zes lessen van een uur en wordt één a twee keer per jaar georganiseerd voor een groep van ongeveer 6 tot 8 deelnemers. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Examinering

Na ongeveer twee jaar kan een leerling het A-examen afleggen. Dit bestaat o.a. uit het laten horen van ingestudeerde oefeningen, het spelen van nieuwe muziek vanaf notenschrift (prima vista spelen), toepassing van theorie en het spelen van toonladders. De docent bepaalt wanneer een leerling hieraan toe is. Het streven van de vereniging is dat iedere leerling zijn A-diploma behaalt. Na het A-diploma kan een leerling bij Harmonie Voorschoten verder opgeleid worden voor de diploma’s B, C en D. Indien kennis, inzicht en vaardigheid van de kandidaat voldoende niveau hebben, kan rechtstreeks examen worden afgelegd voor één der niveaus B, C of D, zonder in het bezit te zijn van een voorafgaand diploma. Voor een omschrijving van de eisen per diploma kan de leerling terecht bij de opleidingscoördinator. Diploma D is het niveau dat nodig is om naar het conservatorium te gaan.

Opstaporkest

Voor de beginners is er allereerst het opstaporkest. Dit orkest wordt geformeerd als daar genoeg gegadigden voor zijn, momenteel (najaar 2022) is dat één keer per maand op vrijdagavond. In dit orkest kun je al na enkele maanden instrumentale muziekles meespelen. De muziek is eenvoudig en alles wordt duidelijk uitgelegd zodat iedereen mee kan doen. Het belangrijkste doel is het leren samenspelen met anderen.

Leerlingorkest

Na ongeveer een jaar les kan een leerling op voordracht van de docent deelnemen aan de repetities van het leerlingenorkest. Dit orkest repeteert elke vrijdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Het niveau is wat hoger dan bij het opstaporkest. Het repertoire is afgestemd op niveau en interesse van de veelal jeugdige muzikanten die in dit orkest meespelen. Op dit moment spelen in totaal circa 15 muzikanten in het leerlingenorkest. Naast de leerlingen spelen ook enkele ervaren muzikanten mee zodat de belangrijkste orkestpartijen altijd ingevuld worden en een minimaal niveau gewaarborgd blijft. Het belangrijkste doel van het leerlingenorkest is het leren samenspelen met andere muzikanten en het opdoen van orkestervaring. Ook het optreden voor publiek hoort daarbij. Het leerlingenorkest treedt ongeveer 6 keer per jaar op.

Grote Orkest

Het grootste en belangrijkste onderdeel van de vereniging is het grote orkest. Dit orkest repeteert elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Leerlingen kunnen bij gebleken geschiktheid (getoetst door docent en dirigent) deelnemen aan de repetities van het seniorenorkest. In de regel geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.

Kies je instrument

Vanaf een jaar of acht kan een kind met de lessen beginnen. Een instrument naar keuze wordt door de Harmonie ter beschikking gesteld.

Heb je belangstelling voor de opleiding neem dan contact op met het secretariaat:
info@harmonievoorschoten.nl