Privacy Policy Harmonie Voorschoten


1. Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
leden en begunstigers.
2. Het bestuur kan de verwerking van de persoonsgegevens opdragen aan een vrijwilliger die
lid is van de vereniging.
3. Als de verwerking van de persoonsgegevens aan een vrijwilliger is opgedragen, beheert en
muteert de vrijwilliger onder het gezag van het bestuur het ledenbestand ten behoeve van het
bestuur.
4. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de activiteiten die gelet op de doelstelling
van de vereniging gebruikelijk zijn. In elk geval geschiedt de verwerking voor:
• het versturen van informatie aan de leden en begunstigers, waaronder de oproep voor de
Algemene Vergadering en andere verenigingsbijeenkomsten;
• het versturen van facturen voor onder meer de contributie;
• andere activiteiten van intern beheer.
5. Het bestuur verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, roepnaam, voorletters,
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), vorm
lidmaatschap, datum waarop je lid bent geworden, instrument, en indien van toepassing bruikleen
van instrument van de vereniging.
6. Leden en begunstigers die hun e-mailadres beschikbaar hebben gesteld aan de
ledenadministratie gaan akkoord met het gebruik hiervan voor communicatie binnen de vereniging.
Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwbrief en andere
mededelingen aan de leden.
7. Het bestuur stelt de persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar, tenzij dit nodig is voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
8. Op verzoek van leden wordt een uittreksel van ledenlijst (naam, adres, telefoon, Email adres)
beschikbaar gesteld aan leden voor onderlinge communicatie. Het is de leden niet toegestaan deze
persoonsgegevens aan derden beschikbaar te stellen.
9. De persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem uiterlijk drie jaren nadat het
lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene kenbaar heeft gemaakt dat hij niet langer als begunstiger
wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht of de betrokkene akkoord is gegaan met een langere bewaartermijn.